Josh Smith - Case J3F Archtop

body 50% 1.jpg
full body 50%.jpg